UW MSC działa od roku 1997. Jest niepubliczną warszawską szkołą wyższą, która na swoją patronkę wybrała dwukrotną noblistkę, genialną uczoną, Marię Skłodowską-Curie. Uczelnia zapewnia szerokie spectrum nauczania – w ramach studiów I stopnia kształci inżynierów i licencjatów na kierunku Budownictwo, Geodezja i Kartografia, Elektrotechnika, Ekonomia, Pielęgniarstwo itd. Umożliwia też kontynuowanie nauki na studiach magisterskich (Ekonomia, Pedagogika) i podyplomowych. Uczelnia Warszawska stawia sobie za cel aktywowanie swoich studentów poprzez ofertę naukowych i kół zainteresowań, wycieczek, konferencji, wykładów otwartych, kursów dokształcających, projektów Unii Europejskiej, imprez kulturalno-rozrywkowych. Nawiązano też kontakty z instytucjami i przedsiębiorstwami. Działa tu również biblioteka (placówka ma dostęp do Wirtualnej Biblioteki Nauk oraz zagranicznych elektronicznych baz danych), Biuro Karier, Studencki Inkubator Przedsiębiorczości i Klub Absolwenta UW MSC.