UPH jest publiczną uczelnią, która działa od roku 1969. Powstała jako Wyższa Szkoła Nauczycielska w Siedlcach, lecz z biegiem czasu rozszerzała profil swojej działalności i zyskiwała nowe nazwy (np. w latach 1999-2010 nosiła miano Akademii Podlaskiej). Współcześnie jej kadra naukowo-dydaktyczna kształci na studiach I i II stopnia na Wydziale Humanistycznym, Przyrodniczym, Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Nauk Ścisłych oraz w Międzywydziałowym Studium Dietetyki. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Prowadzona jest również nauka na dalszych etapach kształcenia – uczelnia proponuje szereg studiów podyplomowych oraz studia doktoranckie. Siedlecki Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny dba o jak najszerszy rozwój intelektualny i praktyczny swoich studentów, proponując im udział w pracach rozmaitych organizacji, np. kół naukowych, czasopisma „Kuryer Uniwersytecki”, Studenckiego Ośrodka Działań Kulturalnych Limes, DKFu „Doza”, Klubu Miłośników Teatru i wielu innych. Do ich dyspozycji oddano też kluby studenckie Limes i PeHa.