Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ‘Pomerania’ powstała w 2004 roku. Początkowym zamysłem było kształcenie studentów na kierunkach humanistycznych, jednak ze względu na duże zainteresowanie zaczęto otwierać także nowe kierunki. Dziś Uczelnia proponuje następujące kierunki: Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz Pedagogika. W Szkole działa gazeta – kwartalnik „Żak Chojnicki” informująca o aktualnością ze studenckiego życia. Ponadto akademickie wydawnictwo prezentuje dorobek pracowników Uczelni. Studenci chętnie udzielą się w Kołach naukowych, jak Koło Młodych Pedagogów oraz Koło Aktywnych Studentów. Na Uczelni można się kształcić w systemie licencjackim oraz studiów podyplomowych. Od niedawna istnieje możliwość pobierania nauki również na studiach magisterskich II stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności opiekuńczo wychowawczej i resocjalizacyjnej. Odbywają się tu także liczne konferencje naukowe, które zaznajamiają ze stanem obecnej wiedzy w oferowanych przez Szkołę dziedzinach.